OVVR (zdroj: RK CZ)

Bonitace psů

Ověření vrozených vlastností retrieverů – OVVR
Řád OVVR


POŘADÍ DISCIPLÍN
1. Povaha
2. Chování po výstřelu
3. Nos
4. Aport v terénu
5. Vodění psa na vodítku
6. Vodění psa na volno
7. Ochota k práci na vodě
8. Aport z vody
9. Kontakt s vůdcem
10.Vrozená chuť k práci


Pořadí disciplíny 1.,2. a 3. OVVR (1. Povaha, 2. Chování po výstřelu a 3. Nos) musí být stejné tak jak je uvedeno v tomto zkušebním řádu OVVR a není možné je měnit.
Pokud dojde v průběhu OVVR k záměně těchto tří disciplín, bude toto OVVR neplatné a veškeré náklady spojené s pořádáním těchto zkoušek, včetně vrácení startovného účastníkům ponese organizátor OVVR.


POVAHA
Úvodní disciplína, kterou absolvují psi před zkoušením ostatních předmětů. Všichni zkoušení psi nastoupí v řadě vedle sebe u nohy vůdce. Na pokyn rozhodčího budou psi jednotlivě procházet na vodítku nebo volně (podle popisu disciplíny vodění na vodítku) podél řady a zařadí se na konec. Jakýkoli projev agresivity vůči ostatním psům či lidem
je vylučující. Pes nepokračuje dále ve zkoušce a projev agresivity se zapíše do průkazupůvodu, soudcovské tabulky a přehledu zkoušek. Stejným způsobem se hodnotí jakýkoli náznak agresivity vůči člověku nebo vůči ostatním psům v průběhu celé zkoušky.

Hodnocení: Vyhovující povaha se hodnotí jako standardní, projevy agresivity se hodnotí jako agresivní, projevy bázlivosti nebo plachosti jako bázlivá.

CHOVÁNÍ PO VÝSTŘELU
Posuzuje se při volném pohybu psa, kdy vůdce nebo pomocník vystřelí na pokyn rozhodčího jednu ránu z brokovnice nebo z 9 mm startovací pistole tak, aby jej pes nesledoval a aby nemířil ve směru pohybu psa. Pes, který svým chováním prokáže, že se výstřelu nebojí a zůstane klidný pod vlivem vůdce je hodnocen známkou 4.
Začne-li pes po výstřelu divočet, vyráží na velkou vzdálenost a nereaguje na povely vůdce, hodnotí se známkou 3, případně nižší.
Pes, který se bojí výstřelu, to znamená, že odběhne vystrašeně od vůdce, nedá se přivolat, ztratí zájem o další práci, chová se bázlivě a nedůvěřivě, je hodnocen známkou 0 a je vyloučen z dalšího zkoušení. Tato skutečnost se mu zaznamená do PP.


NOS
Kvalita nosu je posuzována během zkoušení ostatních disciplín, při nichž pes používá
čichové orientace. Při hodnocení musí být vzaty v úvahu všechny okolnosti, které souvisí s pachovou prací a které ji mohou jakkoli ovlivnit. Zvláště je třeba posoudit vzdálenost, na jakou pes navětřil zvěř nebo jiný předmět, jaké jsou povětrnostní podmínky, síla větru, vlhkost a teplota vzduchu, povaha terénu, porost apod. Kromě toho budou všichni psi odzkoušeni tak, že rozhodčí pohodí stejný předmět pro každého
psa samostatně a na jiném místě tak, aby to pes neviděl. Vůdce vypustí psa na pokyn rozhodčího proti větru tak, aby pes měl možnost volným pohybem v terénu jako při procházce pach předmětu zachytit. Rozhodčí hodnotí tuto práci tak, jak je popsáno výše.
Není rozhodující, jakým způsobem pes předmět označí, zda jej vůbec označí či zda jej přinese. Hodnotí se pouze kvalita nosu. Jako předmět se použije střelená nebo zhaslá zvěř, případně domácí králík nebo jiný předmět dobře držící pach. Tento předmět může být i poté použit pro odzkoušení ostatních psů. Pokud pes předmět bez povelů samostatně aportuje, rozhodčí pak ohodnotí práci psa dle disciplíny Aport v terénu.
Vůdce pak oznámí rozhodčímu, jestli chce bonitační známku za aport zapsat do disciplíny Aport v terénu, nebo tuto disciplínu ještě absolvuje.

APORT V TERÉNU
Aport vhazuje rozhodčí do vzdálenosti nejméně 10 metrů. Vůdce vypustí na pokyn rozhodčího psa. Pes musí aportovanou zvěř nebo předmět samostatně a bez povelů uchopit, donést a bez váhání odevzdat vůdci. Nepožaduje se odevzdání vsedě.
Chyby: příliš silné nebo váhavé uchopení (mačkání), načínání, a hraní si s aportem, obíhání vůdce při odevzdání. Chybou je též, jestliže pes aport odkládá, aportuje s přestávkami, čeká na povel nebo aport upustí před odevzdáním. 
Poznámka: Za předmět vhodný pro aport v terénu i z vody se považuje jakýkoli druh drobné zvěře, atrapa zvěře (např. i domácí králík), „dummy“ (aportovací předmět speciální konstrukce užívaný mezinárodně pro zkoušky retrieverů bez zvěře), kozlík (pešek) nebo činka. Jakýkoli předmět pro aport by měl mít alespoň 0,5 kg hmotnosti.
Při aportu zvěře je vůdce povinen si sám zvěř zajistit a přinést. Před zahájením disciplín aportu musí vůdce předložit zvěř nebo vhodný předmět pro aport ke schválení rozhodčímu. Neučiní-li tak, nebo předloží nevhodný předmět, použije rozhodčí předmět dle vlastního uvážení.

VODĚNÍ PSA NA VODÍTKU
Může být posuzováno po celou dobu zkoušek nebo jako samostatná disciplína na vytyčené trase. Pes by neměl zůstávat vzadu nebo předbíhat vůdce, přičemž nesmí táhnout v žádném směru.


VODĚNÍ PSA NA VOLNO
Vůdce psa uvolní na pokyn rozhodčího z vodítka. Pes musí prokázat ochotu neodbíhat od vůdce při volné chůzi terénem. Nejedná se o zkoušku dokonalého vodění u nohy bez vodítka. Pes může jít volně spolu s vůdcem, při snaze odběhnout se bez váhání vrací na povel vůdce zpět.
Vlastnost doprovázet vůdce aniž by byl na obtíž je typická pro retrievery a měla by jim být vrozena. Volný pohyb se děje teprve na povel vůdce. Je-li pes po dobu zkoušek veden bez vodítka, což je možné, nesmí to v žádném případě být omluvou jeho vymanění z vlivu vůdce na jakoukoli dobu. Pokud takto vedený pes zasáhne do zkoušení jiného psa, má rozhodčí právo psa, který toto způsobil vyloučit z bonitace.
Disciplíně vodění na řemeni, se musí podrobit i jinak volně vedený pes.


OCHOTA K PRÁCI NA VODĚ
Pes musí jít ochotně a bez váhání do vody za vhozeným aportem.
Chyby: opakovaný povel, váhání a vylézání na břeh snižují známku. Neuposlechnutí
povelu k práci ve vodě se hodnotí známkou 0.


APORT Z VODY
Rozhodčí hodí aport do vody nejméně osm metrů daleko. Pes má nejkratší cestou plavat k aportu, přinést jej a předat bez váhání vůdci. Nepožaduje se odevzdání vsedě. Zlepšení úchopu aportu bez povelu vůdce a bez zvednutí hlavy psa, ve vodě i na suchu, se nepovažuje za chybu.
Chyby: Pes, který po vystoupení z vody uvolní úchop a opraví si jej, nesmí v žádném případě zvedat hlavu a čekat na povel. Odkládá-li pes aport po vystoupení z vody, zvedá hlavu nebo dostává povel, je mu úměrně snížena známka z výkonu. Pes, který donese aportovaný předmět ke břehu tak, že na něho může vůdce bez vstoupení do vody rukou dosáhnout, je hodnocen známkou 1.
Poznámka:
Pes zásadně vstupuje do vody bez obojku.
Je-li břeh hůře přístupný, je psovi ponechána volba, kudy vystoupí na břeh.

Za předmět vhodný pro aport v terénu i z vody se považuje jakýkoli druh drobné zvěře, atrapa zvěře (např. i domácí králík), „dummy“ (aportovací předmět speciální konstrukce užívaný mezinárodně pro zkoušky retrieverů bez zvěře), kozlík (pešek) nebo činka. Jakýkoli předmět pro aport by měl mít alespoň 0,5 kg hmotnosti.
Před zahájením disciplín aportu musí vůdce předložit vhodný předmět pro aport ke schválení rozhodčímu. Neučiní-li tak, nebo předloží nevhodný předmět, použije rozhodčí předmět dle vlastního uvážení.

KONTAKT S VŮDCEM
Rozhodčí hodnotí během celé bonitace, jak pes reaguje na přivolání a další povely a to i je-li v kontaktu se zvěří. Příliš časté a opakované povely úměrně snižují známku. Pes, který se z jakýchkoli příčin nenechá přivolat a připoutat na vodítko nebo se vzdálí na dobu delší než 5 minut, se hodnotí známkou 0.


VROZENÁ CHUŤ K PRÁCI
Po celý čas bonitace se hodnotí ochota a vytrvalost, s jakou se pes snaží pracovat, případně vyhledat a aportovat střelenou zvěř, aniž by byly posuzovány vlohy ke slídění za živou zvěří.
Pes musí pracovat vytrvale, bez častého pobízení a povelů a bez ohledu na počasí (zima, déšť). Žádá se vášnivě a s radostí pracující retriever. Pokud pes prokázal aport zvěře pernaté či srstnaté, poznamená se tato skutečnost do bonitační tabulky. Prokáže-li pes klid před zvěří, nesmí to být hodnoceno jako chyba nebo jako nedostatek vloh k práci se zvěří.


Chyby: neradostné, pomalé a špatné plnění povelů, nedostatek zájmu o aport či zhaslou zvěř, nezájem o práci, stálé povzbuzování.
Poznámka: Je třeba respektovat riziko přetížení a únavy psa při velmi teplém letním počasí.


Dodatek k bonitaci OVVR platný od 1. 1. 2019
1. Vůdce, jehož pes bude pracovat se zvěří, si musí přinést zvěř svoji. Zvěř musí být nezávadná. O vhodnosti k použití rozhodne rozhodčí, zvěř na nos musí být stejná pro všechny zkoušené psy.
2. Chování po výstřelu nelze posuzovat při hromadném vypuštění psů. Na
disciplíně smí být zkoušeni maximálně dva jedinci současně.
3. Nos – nejde-li pes od nohy vůdce dostatečně daleko, tak aby prokázal kvalitu nosu, hodnotí se známkou 0. V žádném případě nesmí být vůdce se psem puštěn do blízkosti předmětu zkoušení. Chování psa lze posoudit jako přílišná závislost na vůdce. Nezájem o práci na této disciplíně, která následuje bezprostředně po výstřelu, se dá rovněž klasifikovat jako reakce na střelbu, po které pes odmítá pracovat.
4. Při všech výše uvedených disciplínách neobstojí psi, kteří prokazatelně zvěř načínají, nebo příliš tvrdým skusem poškozují. Pes, který zvěř načíná je hodnocen známkou nula a na OVVR neobstojí.
5. Slovní hodnocení „Podrobnější popis povahy“ je součástí bonitační tabulky a musí být vždy vyplněné.
6. Pokud pes aportuje zvěř, do poznámky v tabulce (v příslušné kolonce) se vždy zapíše aport se zvěří.
7. Zápis do PP se uvádí slovně: prospěl/neprospěl s uvedením počtu bonitačních bodů a známky z nosu.

Upozornění:
Bonitace OVVR se mohou zúčastnit i psi mladší 10-ti měsíců (od 6-ti měsíců).
V rámci OVVR mohou být oceněni psi s nejvyšším počtem bonitačních bodů a věku jedince (mladší před starším).

Videa z minulých OVVR